Úvod infolinka 042 438 10 12, Po-Pi 8:00 - 16:00

Ochrana osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 /všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov/ /ďalej len „GDPR“/ a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti MIMI Slovakia s.r.o. s GDPR, ako aj súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov /zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov/ je potrebné, aby sme od Vás získali súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k Vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku 04/24324857 alebo pošlite email na: jetsport@nulljetsport.sk.

1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľ: MIMI Slovakia s.r.o.
Považská Teplá 602

017 05 Považská Bystrica 5

IČO: 56 083 408
DIČ: 2122202214
IČ DPH: SK2122202214

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka číslo: 46556/R.

 

2. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

■ Základné identifikačne údaje – meno, sídlo, adresa bydliska.

■ Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.

■ Identifikačné údaje – IČO, DIČ, IČ DPH

 

3. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v objednávke, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch.

 

4. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Osobné údaje použijeme na spracovanie Vášho online nákupu, spracovanie Vašej objednávky, prípadne vrátenie tovaru, na posielanie oznámení o stave doručenia alebo v prípade akýchkoľvek problémov s doručením tovaru, pri spracúvaní platieb.

Spracovanie Vašich osobných údajov je potrebné na to, aby sme mohli plniť služby riadenia a doručenia zásielky pre Vás.

K profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu nedochádza.

Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

 

5. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ̌ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili našej spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď Váš súhlas odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

 

6. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?

V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Naši obchodní partneri sú:

Kuriérska spoločnosť DPD, Slovenská pošta.

 

7. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Osobné údaje sa poskytujú tretím stranám (našim obchodným partnerom uvedeným v bode 6). Používajú sa na to, aby sme Vám mohli poskytnúť služby potrebné na vybavenie objednávky, potvrdenie objednávky a distribúciu v súvislosti s doručením zásielky.

S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

 

8. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracovanie Vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje prevádzkovateľa, účely spracúvania, príjemcu
alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami
a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke 042/4324857, poslaním e-mailu na adresu jetsport@nulljetsport.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: MIMI Slovakia s.r.o., Považská Teplá 602, 017 05 Považská Bystrica.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.

 

9. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,
že ho môžete kedykoľvek odvolať.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

■ Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, Vaše meno a priezvisko, adresu bydliska, aby sme Vás vedeli identifikovať.

■ Komu odvolanie podávate. Odvolanie môžete adresovať našej spoločnosti.

■ Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

■ Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať  v písomnej podobe, a to preto, aby sme mali o Vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať.

■ Písomným vyhlásením poslaným na korešpondenčnú adresu našej spoločnosti.

 

Košík
0.00 € Do košíka

TOP kategórie:

- žinenky a tatami
- lopty GALA, MIKASA, MOLTEN
- karimatky a žinenky
- bandáže
- tréningové pomôcky
- vybavenie tenisových dvorcov

Novinky
Cena: 99.00 €
bežná cena: 130.90 €
Cena: 193.00 €
bežná cena: 209.00 €
Cena: 24.20 €
bežná cena: 27.99 €
Cena: 8.20 €
bežná cena: 9.99 €
Cena: 669.00 €
bežná cena: 749.99 €
Cena: 38.99 €
bežná cena: 41.99 €
Cena: 2.70 €
Cena: 295.00 €
bežná cena: 319.99 €
Cena: 26.00 €
Cena: 19.00 €
Cena: 29.00 €
Košík
0.00 € Do košíka